Den livsviktiga leken

Hur får vi våra barn att trivas och må bra? Vilka barndomsminnen vill vi skapa hos de barn vi tillbringar dagarna med? Varför vill vi ge leken tid och plats?

Folkhälsoinstitutet skriver på sin hemsida att hälsa hänger ihop med kroppen medan välbefinnandet hänger ihop med själen.

NaturUpptäckarna med en liten grupp barn har möjlighet att ta hänsyn till enskilda barns åsikter och viljor. Vi ser när ett litet barn trivs och mår bra, då kan vi göra mer av det. Att se, lyssna och förstå barnen och låta dom vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag är viktigt för att de ska trivas. Kanske är det viktigaste för barn (och föräldrar) att vi pedagoger är trygga, glada, engagerade, aktiva och närvarande med barnen för att dom ska trivas och må bra. Vi som arbetar med barn upplever att det är lätt att få dom med sig om vi har roligt tillsammans och då lyckas väcka barnens nyfikenhet och undersöker vidare det som fångat deras intresse. God hälsa för kroppen innebär förstås att få röra på sig, bra näringsriktig mat, vila, frisk luft och att leka. Genom att få leka länge utan avbrott kan barnen uppnå välbefinnande. Leken är en förmåga som finns hos alla barn och utvecklas genom samspel med oss vuxna. Det vi lär oss i leken som små, det har vi användning för i hela livet i all vår kontakt med andra människor.

I leken lär vi oss sociala regler som turtagning, samförstånd och ömsesidighet.

Turtagning handlar om att ibland är det min tur och ibland är det din tur vilket verkar lätt men kan vara så svårt. Särskilt för ett litet barn som utgår från att hon är livets medelpunkt. Barnen behöver lära sig att turas om, med sakerna i leken, och med att hitta på vad som ska hända i leken. Det är inte roligt att leka om det bara är en som ska bestämma hela tiden.

Samförstånd handlar om att barnen måste vara överens om att de leker. Man kan inte tvinga någon att leka, lek är alltid frivillig. Samförstånd handlar också om att när man väl bestämt sig för att leka så måste man även komma överens om vad man ska leka. Leken är en svår konst som man måste lära sig tillsammans med andra.

Att lära sig ömsesidighet har med empati och inlevelse att göra. Man lär sig grunden för allas lika värde och man lär och förstår betydelsen av att kunna leva tillsammans med ömsesidig respekt för varandra. Ömsesidighet handlar om en lek på jämlik nivå, oavsett ålder eller styrka. Det betyder att ingen av lekdeltagarna har rätt att sätta sig på, trycka ner, göra illa, förstöra för eller kränka någon annan. Där har vi pedagoger en viktig uppgift att vara närvarande och hjälpa barnen att förstå och lära sig lekreglerna som är grunden inte bara för leken utan för hela livet. Vi ser tydligt hur detta hänger ihop med de demokratiska grundvärderingarna som barnen ska få uppleva och lära sig i vår verksamhet.

Leken är även viktig ur hälsoaspekter och som mått på trivsel, välbefinnande och glädje hos våra barn. Lek motverkar stress. Lek ger friskare och gladare barn. Lek ger barnen verkligt inflytande över sin dag och sin verksamhet. I lek lär man sig vad det innebär att vara människa.

Barn leker inte för att lära men de lär när de leker!

Delar av texten är från en föreläsning med Ylva Andersson, ”lekpedagog”