Läroplan

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 är vägledande för NaturUpptäckarna.
Vi har valt att arbeta med läroplanen genom att dela upp den i tre delar. Dessa tre är beroende av och integrerade med varandra. Tillsammans utgör de grunden för vår verksamhet.
Jaget: Att må bra både till kropp och själ. Att skaffa sig en identitet.Vi ska ge barnen stöd att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka, handla, röra sig och lära sig.
Samspelet: Samverkan, omsorg om och hänsyn till andra människor.Vi ska visa respekt för barnen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat hos NaturUpptäckarna, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.
Kunskapandet: Det jag lär mig och är intresserad av som t.ex. Naturvetenskap, Teknik, Matematik och Språk.Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – som förutsätter och samspelar med varandra. Barnen söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, men också genom att iaktta och reflektera.


Så här arbetar vi:

Matematik:Naturmatematik är att leka och lära matematik ute i naturen där barnen får upptäcka, undersöka och använda alla sina sinnen.
Matematik är mycket mer än siffror och tal på papper. Där ingår många begrepp och ord som det gäller att förstå ord som beskriver t.ex. jämförelse, läge och tid. Vi arbetar med det matematiska språket praktiskt ute i skogen så att barnen lär in begreppen med hela kroppen.
Språket: I den lilla barngruppen kan alla barn göra sin röst hörd. Under dagen samtalar vi med varandra och lär oss att både lyssna och berätta. Vi besöker biblioteket regelbundet både för att delta i berättarklubben, minibio och stafflimålning. Vi utnyttjar även bibliotekets resurser för att skapa bokpaket till olika tema. Naturligtvis lånar vi också böcker och läser sagor för barnen. En gång i veckan kommer vår egen sagotant Margaretha från föreningen Allas barnbarn och läser sagor. Besöken är mycket uppskattade av barnen. Barnen önskar böcker och planerar nästa veckas läsning tillsammans med henne. Sagostunderna är även samtals stunder där barnen ges möjlighet till att utveckla sin förmåga till lyssnande och hänsynstagande till de övriga barnen. Margareta har blivit en viktig lyssnande och deltagande äldre vuxen för våra barn.
Teknik: Teknik har i den nya läroplanen fått en större betydelse inom förskolan. Vi arbetar med att konstruera, experimentera, forma och göra tekniska processer i vår vardag begripliga för barnen på ett helt nytt sätt än tidigare.
Naturvetenskap: Under vår gemensamma utedag arbetar vi med utomhuspedagogik, med det menar vi praktisk inlärning med hela kroppen och alla sinnen, ute naturligtvis genom utevistelsen ger vi barnen möjlighet till en friare lek utan begränsningar gällande utrymme eller kön. Vi leker med begreppet matematik och erbjuder Friluftsfrämjandets Skogs Mulle-verksamhet för de äldre barnen.
Vi arbetar med teman som Earth Month då vi gör hela mars månad till en klimatmånad då vi arbetar med Klimatundervisning med fokus på hållbar utveckling. Vårt sätt att leva lämnar ekologiska fotavtryck i naturen. Tillsammans kan vi aktivt arbeta för att minska våra avtryck, bland annat genom att spara energi, äta mer vegetarisk mat, handla mer miljömärkta produkter- KRAV, MSC och ASC.

 

Här är något av det som har förändrats och betonats i den reviderade läroplanen.
Fokus ligger på barnens ifrågasättande, undersökande och utforskande.

Inom språk och kommunikation läggs tonvikt på att uppmuntra barnen i det egna tänkandet och reflekterandet. Att öka barnens förmåga att lyssna på andra och argumentera. Barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd. Förstå begrepp samt kunna leka med ord och berätta, att kunna uttrycka sina tankar, ställa frågor och kommunicera är viktigt. Även att ge uttryck för sin uppfattning och försöka förstå andras perspektiv genom att lyssna och reflektera.

Inom matematik ska barnen ges möjlighet att reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.”

Inom naturvetenskap och teknik är ifrågasättande och utforskande viktigt, precis som i målen kring språk och matematik. Men för naturvetenskap och teknik finns det flera helt nya mål.

”…utvecklar förmågan att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap…”

”…utvecklar förmågan att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar…”

 

Skolverkets kommentar:

Språk och kommunikation
– Förhoppningsvis fungerar redan verksamheten kring språk och kommunikation på detta reflekterande sätt. Förskolläraren är tänkt som en garant för det. Är man redan där, ska man fortsätta på den vägen. Men nu ska det göras än bättre och framför allt ska man förtydliga hur och varför man gör som man gör, säger Carina Hall.
Dessutom är det förtydligat i den reviderade läroplanen hur viktigt det är att förskolan utvecklas i takt med samhället, den har en uppgift att stimulera barnen att vara en aktiv del av vår samtid. Det tillagda målet om att uppmuntra barnens intresse för olika medier, till exempel datorer är ett exempel på det.

Matematik
– Även inom matematiken har förskolan en uppgift att lyfta kommunikationen. Barnen ska vara delaktiga i verksamheten, reflektera och följa resonemang. I den reviderade versionen har man vecklat ut målen så att de blir lättare att förstå, eftersom alla förskolor tidigare inte arbetat så, säger Magdalena Karlsson.

<br
Naturvetenskap och teknik
Att målen utvidgats och kompletterats innebär på sätt och vis att kraven höjs, intentionen är att förskolan ska göra mer inom teknikområdet än vad man gör i dag.
– Förskolor är mycket duktiga på biologi, man arbetar med blommor och djur och så vidare. Men att se den enkla tekniken i vardagen och inspirera barnen till att utforska den, det kan man bli bättre på, säger Magdalena Karlsson.