Mål

Utifrån läroplanen för förskolan Lpfö 98
har vi detta som mål.

 

Vi arbetar för att ge ditt barn en vardag som är trygg, rolig och lärorik.

Vi vill hjälpa barnen att utveckla värdegrunder som omsorg om och hänsyn till andra människor.

Vi vill inspirera barnen att utforska omvärlden och lägga grunden för deras livslånga lärande.

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla identitet tankar och åsikter och på så sätt kunna påverka sin situation.

Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter, bli stärkta i sin identitet och inse sin möjlighet att kunna påverka sin situation.

 

tittaNaturUpptäckarna vill utifrån den nya läroplanen särskilt inrikta sitt arbete mot följande:

”Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.”

Vi vill tillsammans med barnen arbeta för ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö samt en förståelse för naturens olika kretslopp. Vi vill ge barnen erfarenhet av natur- och miljövård i praktiken.

Genom att vistas utomhus och använda naturen som arena ger vi också barnen fler möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Naturen erbjuder många tillfällen till detta genom olika väderlekar, årstidernas växlingar samt genom allt som lever, spiras och förändras. För ett lustfyllt lärande vill vi ge leken tid och rum såväl inomhus  som utomhus.

Vi vill utforma vårt arbete och de miljöer vi vistas i så att barnen inte begränsas i sina aktiviteter på grund av kön. Här är utomhus vistelse en betydelsefull del där barnen dessutom kan röra sig fritt och i leken obehindrat använda sin kropp och sina sinnen.

Barnomsorg hos NaturUpptäckarna kan genom sin lilla grupp och kontinuerlig närvarande vuxen erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Människor som känner sig trygga har större möjlighet att känna empati och tolerans. Självförtroende och självkännedom utgör också grunden för ett meningsfullt lärande och förmåga till konflikthantering. Alla barnen ska bli sedda, känna samhörighet och uppleva tiden hos oss som meningsfull. Varje barn ska känna att det duger som det är.

 

 

NaturUpptäckarna

Carins familjedaghem i Norrviken och Marjos familjedaghem i Rotebro, tillsammans är vi NaturUpptäckarna. Vi har ett nära samarbete vad gäller verksamhetens projekt, aktiviteter och pedagogiska diskussioner. Detta bidrar till att våra barn känner sig trygga med oss båda. En verksamhet i hemmiljö med profil inriktad på natur, miljö och ekologi. Gemenskap i en större barngrupp några dagar i veckan. Pedagoger som är engagerade, har tid att lyssna och ge en kram. Naturligtvis serverar vi hemlagad mat.

Läroplanen för förskolan

Vi har valt att arbeta med läroplanen genom att dela upp den i tre delar. Dessa tre är beroende av och integrerade med varandra. Tillsammans utgör de grunden för vår verksamhet. Läs mer här

Vila, återhämtning och maten

Det är viktigt för barnets utveckling att kroppen och hjärnan får tid för återhämtning och möjlighet att fundera över och bearbeta det som händer under dagen
Läs mer här

Vi skogen

För våra barn och vår jords framtid, skänker vi ett träd för varje barn som börjar inom NaturUpptäckarnas verksamhet.
Träden planteras i
Vi-skogen vid Victoriasjön i Afrika.
Vi-skogen är en bistånds organisation
som i mer än 25 år bidragit till att förbättra levnads- förhållandena för över en miljon fattiga människor runt Victoriasjön i östra Afrika. Genom samplantering av träd och grödor, så kallad agroforestry, hjälper Vi-skogen småbönder att bekämpa fattigdom.

Den livsviktiga leken

Hur får vi våra barn att trivas och må bra? Vilka barndomsminnen vill vi skapa hos de barn vi tillbringar dagarna med? Varför vill vi ge leken tid och plats? Läs mer här

Kontakt

Norrviken
Carin Wasmuth
Karlslundsvägen 27
192 71 Sollentuna
Mobil: 0730 516 300
carin@naturupptackarna.se
Rotebro
Marjo Kangasvieri
Vasavägen 215
192 69 Sollentuna
Mobil: 073 672 38 21
marjo@naturupptackarna.se